Kategorie
Osobní názory Jana Kříže

Proč poskytovat studijní materiály studentům

V případě některých vyučujících se studenti setkávají s neochotou poskytovat studijní materiály. Toto stanovisko si vyučující různě zdůvodňují. Jako studentští senátoři na geografické sekci jsme se snažili sesbírat argumenty pro a proti a reagovat na ně. Tento materiál tak může pomoci při různých diskusích – ať v rámci pedagogického kolektivu, tak studentům při kontaktu s vyučujícími.

Jako studijní materiály jsou v tomto materiálů chápány prezentace, výpisky či kompiláty textů, které používá vyučující v průběhu výuky tak, že jsou v průběhu výuky zpřístupněny studentům (např. promítáním na plátno, rozdáním na papíru).

Důvody, proč poskytovat studijní materiály

 1. Během přednášky se studenti můžou soustředit na výklad, reagovat na přednášejícího, klást dotazy apod., protože mají jistotu, že prezentace a jiné materiály mají či budou mít k dispozici.
   
 2. Pokud jsou materiály poskytnuty před výukou, studenti si mohou dělat poznámky přímo do nich a tak šetřit svoji pozornost (místo rychlého opisování všeho).
   
 3. Poskytnutím materiálů lze zabránit tomu, že si studenti něco chybně zapíší či se budou v rámci “zápisků” šířit chyby.
   
 4. V rámci studijních materiálů lze uvádět odkazy na literaturu a další zdroje, zejména URL, která jsou jinak obtížně předatelná.
   
 5. Veřejně vystavené studijní materiály mohou být vizitkou pedagoga a také můžou motivovat k vyšší kvalitě. 
   
 6. Výsledky studentské ankety nasvědčují, že si na to studenti stěžují a problém vnímají.
   
 7. Akademici oceňovaní za svoji pedagogickou činnost obvykle nemají problém s poskytováním studijních materiálů.
   

Argumenty proč neposkytovat (+ protiargumenty)

 1. Student se na zkoušku/zápočet naučí pouze odrážky z prezentace a probíranou látku tak vůbec nepochopí.

  Jde o chybu studenta, nikoli studijního materiálu. Neposkytnutím materiálů takoví studenti nedojdou osvícení, ale budou si hledat rychlé cesty jinde. Jediným řešením jsou takové kontroly studia, které budou ověřovat to, co je cílem výuky (typicky pochopení látky).
   
 2. Studenti na přednášky nebudou chodit nebo na nich nebudou dávat pozor, pokud budou mít k dispozici přednášený materiál.

  Není pravda, že by poskytnutí materiálů vedlo k neúčasti studentů na dobrých přednáškách, což je opakovaně empiricky ozkoušeno (viz různé on-line přednášky a kurzy i na nejlepších zahraničních školách). Účast na přednášce vypovídá především o její kvalitě, přiměřenosti a relevanci.
   
 3. Studijní materiály nejsou recenzovanými studijními texty a učebnicemi, nedá se z nich učit.

  Jakýkoli studijní materiál předváděný pedagogem by měl sloužit k navedení studentů k získání informací, pochopení souvislostí či osvojení dovednosti. Pedagog je zodpovědný za informace, které studentům předkládá a ty by měly být správné. Do materiálů lze vždy uvést poučení a odkaz na literaturu.
   
 4. Pokud studenti obdrží studijní materiály, tak nebudou číst učebnice a nenaučí se tedy ani pracovat s odborným textem a ani sami formulovat odborný text.

  Je-li cílem vyučujícího, aby byl čten odborný text, není nic jednoduššího, než do studijního materiálu dát odkaz na daný text (pdf, odkaz do knihovny). To, nakolik je potřebné číst odborné texty určuje pedagog tím, kolik informací zahrne do studijních materiálů a co vyžaduje při kontrole studia.
   
 5. Pokud studenti obdrží studijní materiály, tak si během přednášky nedělají poznámky, čímž by se učili a zároveň si strukturovali učivo dle vlastních potřeb.

  Existuje mnoho učících typů a zdaleka ne pro všechny toto funguje. Pedagog by v rámci možností měl pomoci všem studentům, ať jim vyhovuje cokoli. I pokud jsou studijní materiály poskytnuty, tak si studenti můžou dělat poznámky. Způsob učení je svobodnou volbou studenta.
   
 6. Studijní materiály (prezentace) jsou pouze osnovou pro přednášejícího (aby na nic nezapomněl).

  Pokud tomu tak je, tak není důvod takové poznámky promítat studentům.
   
 7. Studijní materiály nechci zveřejnit, protože by mi je někdo ukradl či okopíroval a použil ve své praxi.

  Studijní materiály je možné poskytnout studentům v Moodle, kam se dostanou pouze účastníci předmětu. Navíc pokud materiály někdo zneužije, tak se dopouští nezákonného jednání a je možno proti němu vést náležité kroky.
   
 8. Studijní materiály nechci zveřejnit, protože si nejsem jist právy na části obsahu v materiálech.

  Pro účely výuky je v autorském zákoně výjimka a lze bez problémů citovat (používat) materiály třetí strany (jako obrázky, texty, grafy) bez nutnosti čehokoli dalšího (oznamování, placení). Jakýkoli převzatý obsah by měl mít uveden zdroj (citaci).

“Pokud studenti na přednášky chodí jenom proto, aby si opisovali z prezentací, případně dostali vytištěné materiály, tak jako univerzita naprosto selháváme. “


Legislativní pohled

Student má právo si pro vlastní potřebu pořizovat záznam (zvukový, obrazový) výuky. Vyučující nemá právo toto zakázat. Student by se provinil až ve chvíli, kdy takový záznam použije jinak, než pro vlastní potřebu.

Pokud je vyučující zaměstnán jako lektor či akademický pracovník, tak materiály využívané při výuce (včetně případné kompilace cizích textů – tedy de iure souhrn velkých citací) jsou zaměstnaneckým dílem. A pokud není mezi vykonavatelem práv (univerzita) a autorem (zaměstnancem) formálně dohodnuto jinak, o dílu a jeho použití rozhoduje vykonavatel práv.
 

Příklad dobré praxe

Náhodně vybraný – první, na který jsme narazili

http://web.natur.cuni.cz/~muncling/MEZ_UVOD.htm

 • informace o předmětu, jeho zakončení, podrobný sylabus
 • vzorový zápočtový test
 • seznam otevřených otázek (130), z kterých bude několik vybráno do zkoušky (dohromady pokrývají celé učivo)
 • studijní materiály ke stažení
 • pro každou přednášku ke stažení relevantní vědecké články
 • odkaz na základní studijní literaturu (přes elektronické zdroje + do knihovny)
 • volně dostupná data a úlohy, se kterými se pracuje na cvičeních

Zpracovali: Jan Kříž, František Ficek, Tomáš Janík – studentští senátoři geografické sekce.